افتخارات و گواهینامه ها

اعطای تندیس و تجلیل ازشرکت فرش ابریشم درکنگره یکصد برند برتر و نخبگان کار آفرین ایران