معرفی مدیران

مدیر فروش

رسول بکتاش

3700 405 0914


مدیر عامل

یوسف بکتاش

1350 889 0912


abrisham_miandoab@yahoo.com

مدیربازرگانی- صادرات

هاشم بکتاش

0419 181 0914