شرکت در بیست و ششمین نمایشگاه بین و المللی لوازم خانگی ایران – تبریز

شرکت در بیست و ششمین نمایشگاه بین و المللی لوازم خانگی ایران – تبریز

مشتریان و همکاران گرامی منتظر حضور گرم شما عزیزان در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران – تبریز هستیم.

مکان: تبریز محل دائمی نمایشگا ههای بین والمللی

زمان:23 الی 26 مردادماه سال 1397